Announcements


ዓመታዊ ኣኼባ ኣባላት ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሼሽን (ኢኣኣ) ዲያስፖራ - ካልኣይ ክፋል


ካልኣይ ክፋል ዓመታዊ ኣኼባ ኣባላት ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሼሽን (ኢኣኣ) ዲያስፖራ ቀዳም ዕለት ጀንዋሪ 30፤2021 ስለዝግበር ኹልኩም ኣባላት ኣብቲ ኣኼባ ክትርከቡ ንጽውዕ፡፡ እቲ ኣኼባ ብZOOM ዝካየድ ኮይኑ፤ ናይቲ ኣኼባ ኣድራሻ/ልንክ ኣብ ናይ ኣባላት መድረክ ተለጥፉ ይርከብ፡፡ ካብቲ ናይ ኣባላት መድረክ ክትርከቡ ዘይካኣልኩም ኣባላት ኢኣኣ ዲያስፖራ ዝኾንኩም፤ብብከባብኡ ካብዘለው ኣመራርሓን ኣባላትን ክትርከቡ ትክእሉ ምዃንኩም ንሕብር፡፡

ቀዳም ብዕለት ጀንዋሪ 9፤2021 ኣብዝተገብረ ቀዳማይ ክፋል ዓመታዊ ኣኼባ ኣባላት ዲያስፖራ ጉዕዞ ቀዳማይ ዓመት ማሕበርና ብደረጃ ዲያስፖራን ኣመራርሓን ብምግምጋም ሓሙሽተ ኣባላት ዘለውዎ ሓደሽቲ ኣመራርሓ ዝመረጸ እንትኸውን፤ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ዓመታዊ ኣኼባና ካዓ ኣብ ሕዝብና በጽሑ ዘሎ ወራር፤ኹናትን ጅምላ ጨፍጫፍን ብማሕበረሰብ ዓለም ንክፍለጥን እናሃልቀ ንዘሎ ሕዝብና ድምጺ ክንኾነሉ ቅድሚያ ህብና ነሳልጦም ዕዮታትን ኣንፈታትን ከምብሓድሽ ምህጻጽን፤ ከምኡ'ውን ተወሰክቲ ኣባላት ኣመራርሓን ዝተፈላለዩ ንኡሳን ኮሚቴታትን ምምራጽ ካብቶም ዝተትሓዙ ኣጀንዳታት ብዋናነት ዝጥቀሱ'ዮም፡፡

ናይ ኣኼባ ሰዓት

US DC- 7 AM

UK- 12 PM (NOON)

Israel – 2 PM

Saudi – 3 PM

Edmonton – 5 AM

Melbourne - 11 PM

Berlin - 1 PM